ดร.อำนาจ. วัดจินดา

[แก้ไข]

รหัสวิทยากร TC-012

ชื่อ-สกุล         ดร.อำนาจ วัดจินดา          

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

       อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษา

 •   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •   มหาวิทยาลัยมหิดล
 •   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 •   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 •   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การศึกษา

 •        ปริญญาตรี Public Administration    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 •        ปริญญาโท Training and Development   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 •        ปริญญาเอก Human Resource Development   มหาวิทยาลัยบูรพา
 •        ปริญญาเอก Non Formal Education จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ 

vกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชอาร์ดี แมกซ์ จำกัด

vวิทยากรที่ปรึกษาสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทในกลุ่ม ปตท. จำกัด(มหาชน)

vวิทยากรที่ปรึกษาสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

vวิทยากรที่ปรึกษาสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

vวิทยากรที่ปรึกษาสร้างวัฒนธรรมองค์กร ศูนย์สงเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

vวิทยากรและที่ปรึกษาสร้างวัฒนธรรมองค์กร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

vวิทยากรที่ปรึกษาพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

vวิทยากรที่ปรึกษาวางแผนยุทธศาสตร์และBalanced Scorecard   กระทรวงพาณิชย์

vวิทยากรที่ปรึกษาวางแผนกลยุทธ์ บริษัท Power Line จำกัด (มหาชน)

vวิทยากรที่ปรึกษาพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน บริษัท NHK Spring จำกัด

vวิทยากรที่ปรึกษาพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 

vวิทยากรที่ปรึกษาพัฒนาภาวะผู้  บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                          

vวิทยากรที่ปรึกษาวางแผนยุทธศาสตร์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

vวิทยากรที่ปรึกษาวางแผนยุทธศาสตร์(Strategic Plan)  โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา

vวิทยากรที่ปรึกษาวางแผนยุทธศาสตร์(Strategic Plan)  โรงพยาบาลลาดยาว จ.นครสวรรค์

vวิทยากรที่ปรึกษาจัดทำระบบ Competency สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

vวิทยากรที่ปรึกษาจัดการความรู้(Knowledge Management)สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

vวิทยากรที่ปรึกษาจัดการความรู้(Knowledge Management) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

vวิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้ (Knowledge Management)   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

vวิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้  (Knowledge Management) บริษัทอีซี่บาย จำกัด

vวิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้  (Knowledge Management) บริษัท MBK จำกัด(มหาชน)

vวิทยากรที่ปรึกษาวางแผนยุทธศาสตร์(Strategic Plan)  สำธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

vวิทยากรที่ปรึกษาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพฯ

vวิทยากรประจำสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

vวิทยากร และที่ปรึกษา  บริษัท  ANT Training and consult จำกัด

vวิทยากรประจำ บริษัท hrcenter จำกัด

vวิทยากรประจำ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด

vวิทยากรประจำบริษัท David training and consult จำกัด

vวิทยากรประจำบริษัท TPM จำกัด

vวิทยากรประจำสถาบันประกันภัยไทย

vวิทยากรประจำสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

vวิทยากรประจำสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

vวิทยากรประจำสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

vวิทยากรประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)

หัวข้อการบรรยาย

 1.              การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic planning)
 2.              กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture)
 3.              KPI และ  Balanced Scorecard (BSC)
 4.              การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 5.              องค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)
 6.              ระบบความสามารถ (Competency)
 7.              วิทยากรฝึกอบรม (Training  the Trainer)
 8.              การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล ( Effective Presentation )
 9.              การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Service)
 10.       ทักษะหัวหน้างาน  (Supervisory Skill)
 11.       การสร้างภาวะผู้นำ (Leadership)
 12.       การสอนงาน(Coaching)
 13.       การวางแผน (Planning)
 14.       การบริหารเวลา(Time Management)
 15.       การแก้ปัญหาและตัดสินใจ(Problem Solving & Decision Making)
 16.       การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Team Building)
 17.       อื่นๆ ด้านการบริหารจัดการ   พฤติกรรมการทำงาน  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ประสบการณ์การเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้องค์กรต่างๆ

1. องค์การภาครัฐ

 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • บ. กสท. โทรคมนาคม  จำกัด
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
 • กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
 • กองบินตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเกษตรแห่งชาติ
 • สถาบันดำรงราชานุภาพ
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
 • โรงพยาบาลศรีษะเกษ
 • โรงพยาบาลสามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
 • โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลลาดยาว จ.นครสวรรค์
 • โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 • โรงพยาบาลชลประทาน
 • โรงพยาบาลค่ายจิระประวัติ
 • โรงพยาบาลในกองทัพภาคที่ 3 กองทัพบก
 • กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • องค์การเภสัชกรรม
 • องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
 • องค์การจัดการน้ำเสีย
 • กระทรวงพาณิชย์
 • สภาผู้แทนราษฎร
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมป่าไม้
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • คณะผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
 • หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดศรีษะเกษ
 • หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดระยอง
 • หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสิงห์บุรี
 • หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง
 • สรรพากรพื้นที่จังหวัดน่าน
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • สภากาชาดไทย
 • โครงการปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • หลักสูตรปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สำนักฝึกอบรม 
 • สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • โครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • สำนักบรรณสารการพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • สโมสรบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
 • คณะผู้บริหาร และคณาจารย์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 •  สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย
 • สำนักงานจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จำกัด  (มหาชน)
 • บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย  จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท โทเทลแอสเซสคอมมูนิเคชั่น จำกัด (DTAC)
 • บริษัท Conoco Phillip จำกัด
 • บริษัท โซนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • บริษัท พีเจนท์ (ประเทศไทย)  จำกัด
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
 • บริษัท เทเลคอมเอเชียคอร์เปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลไทย (ทีพีไอ) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บริการเชื้อเพลงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
 • บริษัท SIEMENS จำกัด
 • บริษัท SHAP จำกัด
 • บริษัท Asian Honda จำกัด
 • บริษัท Toshiba semiconductor จำกัด
 • บริษัท  ABB จำกัด
 • บริษัท  ASIA WIRELESS &COMUICATION จำกัด
 • บริษัท QUALITY COFFEE PRODUCT จำกัด 
 • โรงแรม Four season เชียงใหม่
 • โรงแรมรีเจนท์ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรมเพนนินซูลา (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรมแพนแปซิฟิค (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรมแชง-กรีลา  (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตอล (กรุงเทพ)
 • โรงแรมฮอลิเดย์อิน (กรุงเทพ)
 • โรงแรมมาเจสติก หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • บริษัท สเตนเล่ย์(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอคมีเดีย (ประเทศไทย)  จำกัด
 • บริษัท เดโมเพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท ไทยลูบเบส  จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม  จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท KCE จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท KCEI จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท TMT.  จำกัด
 • บริษัท MOTORWAY AUTOSERVICE จำกัด
 • บริษัท BANGKOK KOMATSU จำกัด
 • บริษัท J&J MARINE FOOD จำกัด
 • บริษัท Q AND EXPERTISE จำกัด
 • บริษัท ACTIVE POINT จำกัด
 • บริษัท กระเบื้องไทย จำกัด
 • บริษัท AMENITY TOUR จำกัด
 • บริษัท TRANSLINK (THAILAND) จำกัด
 • บริษัท ศรีสุทธิกุล  จำกัด
 • บริษัท  นันทวัน-มารูเซ่ จำกัด
 • บริษัท  คามีโอ  เฮาส์  จำกัด
 • บริษัท  DIVISION 16 จำกัด
 • บริษัท SIGN SERIES จำกัด
 • บริษัท FOUR SYSTEM จำกัด
 • บริษัท HANSON CONCRETE จำกัด
 • บริษัท AVAYA  (THAILAND) จำกัด
 • บริษัท BU CHEMICAL INDUSTRY จำกัด
 • บริษัท บ่อวิน เพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท เหล็กโลหะกิจ จำกัด
 • บริษัท ยูไนเต็ดสิลิก้าสยาม   จำกัด
 • บริษัท Siam tree development จำกัด
 • บริษัท Siam PSM จำกัด
 • บริษัท Golden herb จำกัด
 • บริษัท ANDAMAN SOFT จำกัด
 • บริษัท Natural vitality จำกัด
 • บริษัท มิลิเนียม  ไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท Pro Property Management จำกัด
 • บริษัท Asia Pacific Component  จำกัด
 • บริษัท Fujitsuten จำกัด
 • บริษัท Western Digital  จำกัด
 • บริษัท Dester จำกัด
 • บริษัท พีเอฟพี จำกัด
 • บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทNESIC (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท RICOH (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
 • บริษัท นวพลาสติก  จำกัด
 • บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด
 • บริษัท สยามคายาบา จำกัด
 • บริษัท NHK (ประเทศไทย)  จำกัด
 • บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม  จำกัด( ห้าง Tesco Lotus )
 • บริษัท การจัดการน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทไทยคาดีฟ ประกันชีวิต จำกัด
 • บริษัทไทยพณิชย์นิยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด
 • บริษัท ถิรไทย จำกัด
 • บริษัท ตลาดไท จำกัด
 • บริษัท โฮมโปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท One to One Contract  จำกัด
 • บริษัท Nation Multimedia Group จำกัด
 • บริษัท CP Seven Eleven จำกัด
 • บริษัท เทเวศร์ ประกันภัย จำกัด
 • บริษัท ฟอร์ไรเดอร์  จำกัด
 • บริษํท แซนด์ แอนซอย กรุ๊ป
 • บริษัท โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จำกัด
 • บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษซินกวงฮั้ว จำกัด
 • บริษัท True visions จำกัด
 • มูลนิธิ ศุภนิมิต
 • สถาบันกองทุนไทย
 • บริษัท บุญถาวรเซรามิก  จำกัด
 • มูลนิธิพัฒนาเครื่องนุ่งห่มไทย
 • บริษัท โตโยดะ โก เอเชีย จำกัด
 • บริษัท สยามนิสัน จำกัด
 • บริษัท  KAO  Factory ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต  จำกัด
 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย   จำกัด
 • บริษัท อาคเนย์เคปปิตอล จำกัด
 • บริษัท TRANE ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท MBK จำกัด (มหาชน)
 • คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
 • บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ออมรอน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท Property perfect จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท Slumber land (Thailand) Ltd
 • บริษัท World gas (Thailand) Ltd
 • บริษัท จีเอเบิล จำกัด
 • บริษัท OK  Wood จำกัด
 • บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โรงไฟฟ้าราชบุรี จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท อายิโน๊ะโมะโต๊ะ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จำกัด
 • บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด
 • บริษัท CB TACT จำกัด
 • บริษัท Thai industrial part จำกัด
 • บริษัท Rohm จำกัด
 • บริษัท Mitsubishi จำกัด
 • บริษัท Country Road จำกัด
 • บริษัท ศิริวิทย์ สเตนเลย์ จำกัด
 • บริษัท Bridgestone (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท บางกอกเคเบิ้ล  จำกัด
 • บริษัท Beiersdorf(Thailand) จำกัด
 • บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท General Spring Center จำกัด
 • บริษัท Kao ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท  Panasonic ประเทศไทย จำกัด

2.  สถาบันการศึกษา

3.  องค์การภาคเอกชน