นายชิษณกัญ ภรณ์ศรี

[แก้ไข]

รหัส  TC-002  

ชื่อ    นายชิษณกัญ ภรณ์ภู่ศรี 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 1.              วิทยากรที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มผลผลิต / ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ                       บริษัท เอชอาร์ดีไอ จำกัด  และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 2.              อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขต จันทบุรี  สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

การศึกษา

 •        ปริญญาโท   สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) (รางวัลเรียนดี) ปี 2548  
 •        ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2541

 

ประสบการณ์การทำงาน   

 •        2539-2545            เจ้าหน้าที่วิชาการด้านคุณภาพและการจัดการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 •        2545-2548            เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานคุณภาพบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
 •        2548-2549            หัวหน้าแผนกฝึกอบรม บริษัท ซิโนไทย-เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 •        2549-2551            หัวหน้าส่วนฝึกอบรมด้านเทคนิค บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
 •        2551-2552            ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด
 •        2552-ปัจุบัน            วิทยากรที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มผลผลิต/ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอช อาร์ ดี ไอ จำกัด และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

                อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขต จันทบุรี  สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

หัวข้อที่บรรยาย

 •        การบริหารงานบุคคล, ระบบ Competency,  Training Roadmap, PMS, Career Path
 •        วิทยากรหลักสูตรทักษะการปฏิบัติต่อคน   (Job Relation)
 •        ทักษะการสอนงาน OJT
 •        ยอดหัวหน้างาน… ที่องค์กรปรารถนา                                          
 •        การเตรียมความพร้อมหัวหน้างาน
 •        การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 •        การวางแผนงาน
 •        การมอบหมายงาน
 •        การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 •        การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 •        จิตสำนึกด้านคุณภาพ
 •        5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 •        เทคนิคการปรับปรุงงานด้วย Kaizen
 •        Introduction to TPM
 •        Introduction to TQM

 

งานด้านสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร

 •        สำรวจและวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร

(Employee Engagement Survey)

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย

 •        ภาคนิพนธ์ : การรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
 •        งานวิจัย     : ความพึงพอใจในการทำงาน กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท บิทไวส์ ประเทศไทย จำกัด

 

เกียรติประวัติ/ผลงาน

 •        รางวัล Thailand HR Journal 2006  ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

 

ด้านงานที่ปรึกษา

 •        เม.ย.-ธ.ค. 2553  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (MDICP) รุ่น 12

-                   บริษัท เบบิแมก จำกัด

-                   บริษัทไมโครเทค โปรดักส์จำกัด

 •        เม.ย. – ส.ค. 2553  โครงการให้คำปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HCME 3)   ให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-                   บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

-                   บริษัท สิทธินันท์ จำกัด

-                   บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด

-                   บริษัท เค ไอ เจ จำกัด

 •        ม.ค. – ส.ค. 2553 โครงการเงินสมทบการจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ  (Consultancy Fund-CF) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-                   บริษัท วีไอพี ปรีดา ซุปเปอร์คาร์ จำกัด  ด้าน 5ส และ Kaizen

-                   บริษัท เอส.เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  ด้านการจัดทำกลยุทธ์องค์กรและวางระบบพัฒนาบุคลากร

 •        เม.ย.  ส.ค. 2552  โครงการให้คำปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(HCME 2) ให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-                   บริษัท เอส.เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์

-                   บริษัทวนวิทย์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด  ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์

 •        ก.ค.  2548           บริษัท บิทไวส์  ประเทศไทย จำกัด   ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ โครงการนักวินิจฉัยสถานประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

-                   บริษัท อ.รุ่งเจริญกิจ   ด้านปรับปรุงกระบวนการทำงาน

 

                                                           **************