นายเกษมสันต์ สารภี

[แก้ไข]

อ.เกษมสันต์ สารภี

 

การศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) รางวัลเรียนดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ประสบการณ์/การทำงาน ปัจจุบัน

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข

- วิทยากรที่ปรึกษา/ โค้ช ศูนย์ส่งเสริมวิชาการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA HRDAA Excellence Center)

- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารทุนมนุษย์ และองค์กร กระทรวงอุตสาหกรรม

- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความ สามารถการแข่งขัน

- วิทยากรที่ปรึกษา บริษัท เอ ที ซี อินเทลลิเจนท์ จำกัด ด้านยุทธศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

- ที่ปรึกษา/ โค้ช บริษัท เบญจมิตร จำกัด 2543-2544 พนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดมีนบุรี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2540-2543 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทโทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน (DTAC) หลักสูตรที่บรรยาย

- หลักสูตร การพัฒนายุทธศาสตร์การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วม

- หลักสูตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยเทคนิคการพัฒนา กระบวนงานและสมรรถนะของคน (One Stop Performance; OSP)

- หลักสูตรการติดตามและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรด้วยเทคนิค การสอนงาน

- หลักสูตร สร้างวิทยากรตัวคูณสำหรับการกำหนดและจัดทำ ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

- หลักสูตร ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ ผลงานและประสบการณ์

- การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนา (Instructional Design) ด้ายระบบสมรรถนะ (Competency) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

- ที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร โดยสมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

- พัฒนาและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมระดับ จังหวัด จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี

- งานวิจัยเรื่อง บทบาทและแนวโน้มการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐไทย ในทศวรรษหน้า สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

- งานวิจัยเรื่องทิศทางและแนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต สมาคมการจัดการงานบุคคล แห่งประเทศไทย (PMAT)

- วิทยากร การขยายเครือข่ายร้านค้าเข้าสู่ระบบ VRT Refund for Tourists กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

- วิทยากรพัฒนาทีมงานการพัฒนาและการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบ การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Industrial Cluster Development) จังหวัดราชบุรี

- จัดการความรู้บนพื้นฐานการพัฒนาทีมงาน กองงานรังสีวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

- วิทยากรร่วมโครงการการจัดการความรู้เพื่อไปสู่การทำงานแบบ เพื่อนคู่คิดเชิงกลยุทธ์ กรมสรรพากร บริษัทที่ให้คำปรึกษาและบรรยาย ภาครัฐ

เช่น กรมสรรพากร กรมประมง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงการคลังเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร กองงานรังสีวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลแม่สาย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (PMQA) บริษัท การท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ภาคเอกชน เช่น บริษัท มหพันธ์ไพเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัท GKN จำกัด บริษัท TKK Logistic จำกัด บริษัท RF Import-Export จำกัด บริษัท QTC Transformers จำกัด บริษัท Uro-snake จำกัด บริษัท บางนา โลจิสติกส์ จำกัด บริษัทแอตแลนติกส์ ฟาร์ม่า จำกัด บริษัท อาคเนย์ จำกัด กลุ่มบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส บริษัท Fujitsu ten บริษัท MIZUYA บริษัท Shin-Etsu จำกัด และอื่นๆ เป็นต้น