นายวัลลภ ใหญ่ยิ่ง

[แก้ไข]

อ.วัลลภ ใหญ่ยิ่ง

ที่อยู่ 23/360 ซอยหัวหิน 94  ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

หน้าที่การงานปัจจุบัน

1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอช อาร์ ดี ไอ จำกัด                                                                                                                                                                     2. วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส ประจำสมาคมนักศึกษาเก่าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)                                                                     3. นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบัญบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การศึกษา 

(กำลังศึกษา) ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารพัฒนาสิ่งแวดล้อม (นิด้า)                                                                                                ปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาเทคโนโลยีการบริหาร วิชาเอกการฝึกอบรมและพัฒนา (รางวัลเรียนดี)                                                                  - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2530                                                                                                                                                    สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2532                                                                                                                             - อนุปริญญา  ประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินธรภาคกลาง จังหวัดชลบุรี                                                                      - มัธยมศึกษา ตอนปลายโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ 

การศึกษาดูงาน

 - ศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุขมูลฐาน ประเทศสิงค์โปร
 - ศึกษาดูงานด้านการกำจัดขยะและสิ่งแวดล้อม ประเทศมาเลเซีย สิงค์โปร
 - ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 - ศึกษาดูงานด้านการบริหารการเงิน กระทรวงการคลัง ประเทศมาเลเซียีี

ประสบการณ์การทำงาน 
1. ด้านราชการ
- ปี 2529  เริ่มรับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รับผิดชอบงานสาธารณสุขชุมชน ด้านการควบคุม ป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
- ปี 2535  เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รับผิดชอบงานวางแผนยุทธศาสตร์งานสาธารณสุข วิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข บริหารจัดการงบประมาณและงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
- ปี 2544  ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลหัวหิน รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมป้องกันโรค และดูแลงานควบคุมป้องกันโรคในเขตพระราชฐานวังไกลกังวนหัวหิน
- ปี 2549  ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาประจำโรงพยาบาลหัวหิน รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
- ปี 2554  ลาออกจากราชการ เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ 

2. ด้านเอกชน
- ปี 2533 – 2535 หัวหน้าศูนย์การขาย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาปราณบุรี
- ปี 2544 – 2545 กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินเฮลท์แคร์ฟู๊ด ดีลเลอร์จำหน่ายอาหารแช่แข็ง เอ็นซีฟู๊ด ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ปี 2545 – 2547 ผู้จัดการหน่วย บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำสำนักงานตัวแทนหัวหิน 
- ปี 2545 – 2546 บริหารการตลาดและงานขายบ้านจัดสรร โครงการพงษ์นเรศ 2 ,3 และ 4 ระยะเวลา 10 เดือน 125 ยูนิต
- ปี 2545 – 2546 ผู้จัดการศูนย์จำหน่ายสาหร่ายเกียวทอง บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ จำกัด ประจำอำเภอหัวหิน
- ปี 2546 – 2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวหิน บิ๊ก แลนด์ จำกัด
- ปี 2547 – 2549 หัวหน้าภาคการขายบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาหัวหิน
- ปี 2549 – 2550 วิทยากรอาวุโส ประจำบริษัท บริษัท บีเอสคิวเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอช อาร์ ดี ไอ จำกัด
- ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 

3. ด้านงานที่ปรึกษา
- ปี 2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการตลาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอโร่ รับกำจัดขยะติดเชื้อและดูแลสิ่งแวดล้อม
- ปี 2546 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เทรนอินเตอร์เทรด จำกัด รับบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- ปี 2549 โครงการที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระดับบุคคลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท (ทีมที่ปรึกษาบริษัท บีเอสคิวเอ็ม กรุ๊ป จำกัด) 
- ปี 2549 โครงการที่ปรึกษาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (ทีมที่ปรึกษาบริษัท บีเอสคิวเอ็ม กรุ๊ป จำกัด) 
- ปี 2549 โครงการที่ปรึกษาการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ทีมที่ปรึกษาบริษัท บีเอสคิวเอ็ม กรุ๊ป จำกัด) 
- ปี 2550 โครงการที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระดับบุคคลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา (ทีมที่ปรึกษาบริษัท บีเอสคิวเอ็ม กรุ๊ป จำกัด) 
- ปี 2550 โครงการที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และคำรับรองปฏิบัติราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ทีมที่ปรึกษาบริษัท บีเอสคิวเอ็ม กรุ๊ป จำกัด) 
- ปี 2552 โครงการที่ปรึกษาการบริหารทุนมนุษย์และองค์กรบริษัทนิซเซอิ มิซูกิ จำกัด (ทีมที่ ปรึกษาบริษัท เอ็มดิกโฮลดิ้ง จำกัดร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
- ปี 2552 โครงการที่ปรึกษาการบริหารทุนมนุษย์และองค์กรบริษัทมหาชน ไทยลักซ์ จำกัด (ทีมที่ปรึกษาบริษัท เอ็มดิกโฮลดิ้ง จำกัดร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
- ปี 2552 โครงการที่ปรึกษาการบริหารทุนมนุษย์และองค์กรบริษัท ป เคมีเทค จำกัด (ทีมที่ ปรึกษาบริษัท เอ็มดิกโฮลดิ้ง จำกัดร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
- ปี 2554 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารทุนมนุษย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1ดำเนินการที่ บริษัท คิงล์ มิลลิ่ง (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (หัวหน้าทีมที่ปรึกษาบริษัท เอชอาร์ดีไอ จำกัด) 
- ปี 2554 โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม : TrainingFund ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ดำเนินการที่บริษัท เพรซิเด้นท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)
และบริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด (หัวหน้าทีมที่ปรึกษา บริษัท เอชอาร์ดีไอ จำกัด) 
- ปี 2554 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารทุนมนุษย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ดำเนิการที่ บริษัท เอสเคอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด และบริษัท สารัชมาเก็ตติ้ง จำกัด (หัวหน้าทีมที่ปรึกษาบริษัท เอชอาร์ดีไอ จำกัด) 
- ปี 2554 โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ เรื่องการวางระบบการจัดการและพัฒนาบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ดำเนินการที่ บริษัท ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จำกัด (หัวหน้าทีมที่ปรึกษาบริษัท เอชอาร์ดีไอ จำกัด) 
- ปี 2555 โครงการศึกษาความต้องการการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท เดนโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ในนามสำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)           - ปี 2555 โครงการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริษัททีวีธันเดอร์ จำกัด                                                                                                               - ปี 2556 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                                                                                                                                                                                                      - ปี 2557 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" (Learning Package) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) โครงการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)                                                                                                                                                                                                       - ปี 2557 โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โครงการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลัง ดำเนินการต่อเนื่องถึงปี 2558)                                                                                                                                                                       - ปี 2558 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน : การจัดทำ KPI บริษัท เทร็นด์ อินตอร์เทรด จำกัด รับบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  

4. ด้านการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                            

- ปี 2530 – 2554 วิทยากรบรรยายพิเศษด้านสาธารณสุข รับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                         - ปี 2540 อาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายสิบทหารบก (เหล่าแพทย์) ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี                                                                                                                       - ปี 2531 – 2543 บริหารการฝึกอบรมและวิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมประจำหมู่บ้าน(อสม.) เป็นเวลา 12 ปี                                                                         - ปี 2531 – 2543 บริหารการฝึกอบรมและวิทยากรฝึกอบรมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน เป็นเวลา 12 ปี                                                                                               - ปี 2547 – 2549 วิทยากรประจำสำนักงานฝ่ายขยายงานภูมิภาค 73 บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด สาขาเพชรบุรี                                                                                      - ปี 2549 – 2550 วิทยากรประจำ บริษัท บีเอสคิวเอ็ม กรุ๊ป จำกัด                                                                                                                                                         - ปี 2530 – ปัจจุบัน วิทยากรบรรยายในหัวข้อ

 • ด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคต่างๆ
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 • สุขวิทยาส่วนบุคคล
 • การเจรจาต่อรอง
 • กลยุทธ์การตลาด(Strategy Marketing)
 • การสร้างเครือข่ายการตลาด(Network Marketing)
 • การวางแผนการตลาดและการขาย
 • เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management)
 • Balance Scorecard
 • ตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual KPI)
 • ภาวะผู้นำ (Leadership)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 • การสร้างและบริหารทีมงาน
 • เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย
 • เทคนิคการให้คำปรึกษา
 • เทคนิคการสอนงาน
 • ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
 • เทคนิคการร่างและเขียนหนังสือราชการ
 • การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 • การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
 • การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค 5 ส
 • เทคนิคทำงานให้มีความสุข
 • ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • วิทยากรมืออาชีพ (Training for Professional Trainer)
 • กฎหมายเบื้องต้นสำหรับราชการส่วนท้องถิ่น
 • เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 • การพัฒนาทักษะเชิงสังคมสำหรับนักศึกษาแพทย์

หน่วยงาน/องค์กรที่ไปบรรยาย 
1. ภาครัฐ

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เทศบาลตำบลนายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี
 • โรงเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินธ์
 • อบต.ในพื้นที่อำเภอหัวหิน
 • อบต. ในพื้นที่อำเภอปราณบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีสงขลา
 • วิทยาลัยพยาบาลชัยนาท
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • เทศบาลตำบลท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4 จังหวัดปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เทศบาลนครภูเก็ต
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • กรมการจัดหางาน
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิคโรงพยาบาลสระบุรี

2. ภาคเอกชน

 • บริษัท เทรนอินเตอร์เทรด จำกัด กรุงเทพฯ
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัดสาขาเพชรบุรี
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัดสาขาหัวหิน
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัดสาขาปราณบุรี
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัดสาขาประจวบคีรีขันธ์
 • บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี จำกัด (มหาชน) สำนักงานหัวหิน
 • โรงแรมฮิลตัน หัวหิน
 • โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน
 • โรงแรมอนันตรา หัวหิน
 • โรงเรียนพาณิชยการหัวหิน
 • โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอโร่ กรุงเทพฯ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส เจริญการพิมพ์ นครปฐม
 • บริษัท บีเอสคิวเอ็ม กรุ๊บ จำกัด กรุงเทพฯ
 • บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ จำกัด กรุงเทพฯ
 • บริษัท หัวหิน บิ๊ก แลนด์ จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์เอ็กเพรสโลจิสติกส์ จำกัด กรุงเทพฯ
 • บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด สมุทรปราการ
 • บริษัท ป. เคมีเทค จำกัด กรุงเทพฯ
 • บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เพชรบุรี
 • บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด กรุงเทพฯ
 • บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด พระนครศรีอยุธยา
 • บริษัท เพรซิเด้นท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ราชบุรี
 • บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด จังหวัดตาก
 • บริษัท สารัชมาเก็ตติ้ง จำกัด เพชรบูรณ์
 • บริษัท คิงส์มิลลิ่ง(สุราษฎร์ธานี) จำกัด บริษัท ชิน ซัง เดลต้าเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานปราณบุรี บริษัท แบลคแอนด์เด็คเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ
 • บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด กรุงเทพฯ บริษัท รสาทาวเวอร์ จำกัด กรุงเทพฯ
 • บริษัท ซิลเวอร์สโตนทัวร์แอนด์แทรเวล จำกัด กรุงเทพฯ
 • โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพฯ
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
 • บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ไอซีนเอเชียแปซิฟิก จำกัด
 • บริษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จำกัด